Nasze Przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi przy ul. Hubala w Polkowicach przyjęło w swoje mury z dniem pierewszego września 2011r. 190 dzieci w czterech grupach wiekowych, będąc najnowocześniejszą tego typu placówką w rejonie.

Nowoczesne i dobrze wyposażone sale dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci są miejscem zabaw i nauki dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Na poziomie parteru przedszkola zaprojektowano wejście główne, szatnie przedszkolaków, 4 sale zajęć z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, 2 sale ćwiczeń oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze. Poziom piętra to również 4 sale zajęć
z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, sala do zajęć plastycznych, terapeutyczna, gabinet terapii logopedycznej i psychologicznej oraz pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze (kuchnia).

Przedszkole powstało w ramach projektu „Budowa przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala” współfinansowano przezUnię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Organem prowadzącym naszą placówkęjest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00- 16:30.

Wizja przedszkola

 

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne
zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju
dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zgodnie
z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Chcemy wyrównywać szanse i kompensować deficyty rozwojowe.


Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

- Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną ,
przygotowującą dzieci do podjęcia nauki  w szkole.

- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych
wszystkim dzieciom oraz uwzględnia  w swoich działaniach potrzeby środowiska.

- Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka,
przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

- Program działań ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby,
umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną,
zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

- Przedszkole zapewnia opiekę specjalistów (psychologa, logopedy,
oligofrenopedagoga, terapeuty integracji sensorycznej, socjoterapeuty, pedagoga).

- Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji,
pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania, przeżywania,
uczestnictwa w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości
z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.

- Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre
stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Misja przedszkola

 • Misją Przedszkola jest jego organizacyjnym samookreśleniem się przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy kierować się w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji.
 • Zapewnić dziecku warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju z wykorzystaniem jego predyspozycji.
 • Odkrywać indywidualne talenty oraz je doskonalić.
 • Umożliwić dzieciom podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań w sferze aktywności ruchowej, intelektualnej, plastycznej, muzycznej, tworzyć dziecku warunki do podjęcia kolejnego etapu edukacyjnego.
 • Wychowywać w duchu przynależności narodowej, regionalnej i europejskiej.
 • Wyrównywać szanse dziecka z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi.
 • Wspomagać rozwój dziecka niepełnosprawnego.
 • Rozszerzać idee integracji.
 • Wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Model absolwenta

 • Odnosi się z szacunkiem do drugiego człowieka (osoby dorosłej, innego dziecka,
 • w  szczególności dziecka niepełnosprawnego).
 • Zna normy powszechnie przyjęte, wartości moralne, tradycje i obyczaje.
 • Ma poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i  wspólnoty narodowej) oraz przejawia postawę patriotyczną.
 • Posiada nawyki, umiejętności i  postawy prozdrowotne.
 • Potrafi selektywnie uczestniczyć w mediach.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: