Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE

SPOŁECZNO-EMOCJONALNE
 

mgr Barbara Budendorf – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, socjoterapeuta

Jak należy rozumieć pojęcie –umiejętności społeczne i emocjonalne? Na czym polega proces rozwijania tych kompetencji u małych dzieci i dlaczego jest to takie ważne? Otóż istotą i gwarantem zdrowia psychicznego są m.in. świadomość i adekwatna ocena własnych uczuć, emocji, zainteresowań, wartości, mocnych stron oraz budowanie poczucia własnej wartości. Harmonijny rozwój dziecka to nie tylko wzrost kompetencji poznawczych i rozwój fizyczny. Równie ważne dla prawidłowego i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka jest dobre samopoczucie, które w dobrej mierze zależy od tego, jak układają się nasze relacje z innymi. Na tej podstawie można stwierdzić, że umiejętności społeczne i emocjonalne to kapitał, który pozwala dziecku:
 

 • rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać,
 • wyznaczać i osiągać pozytywne cele,
 • okazywać troskę i zainteresowanie innym,
 • udzielać pomocy i prosić o pomoc,
 • budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi,
 • nawiązywać przyjaźnie,
 • konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby rozwiązywać konflikty i   problemy,
 • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Kompetencje emocjonalno-społeczne możemy definiować jako umiejętności komunikacyjne -rozpoznawanie i kierowanie swoimi emocjami; budowanie dobrych relacji z innymi; ograniczanie destrukcyjnych czy agresywnych zachowań. Emocje dziecka różnią się od emocji osoby dorosłej. Duże znaczenie ma tutaj dojrzewający układ nerwowy. Dlatego też, grupa przedszkolna w której rozwija się dziecko, ma szanse prawidłowo się rozwijać. Aktywnie uczestniczy w życiu grupy, dostrzega jak wiele potrzeb może w grupie zaspokoić. Widzi, że dzięki niej może być popularny, uzyskuje jakąś pozycję.

Program wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym ma wprowadzić je w szeroko rozumianą różnorodność i przygotować do życia w wielokulturowym świecie.  
Jego głównym celem jest kształtowanie umiejętności społecznych (akceptowanie odmienności i otwartości na nią, współpraca w grupie) przy jednoczesnym poznawaniu siebie, swoich możliwości i ograniczeń, jako punktu wyjścia do poznania innych.

Cele ogólne :

 • rozwój emocjonalno-społeczny
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozbudzanie szacunku dla odmienności i różnorodności,
 • rozbudzanie empatii,
 • kształtowanie kompetencji wielokulturowych,
 • doskonalenie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • doskonalenie koncentracji uwagi

Cele szczegółowe:

 • dostrzeganie i akceptowanie podobieństw i różnic dotyczących wyglądu,   zainteresowań, rodziny, sposobów wyrażania uczuć,
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • dokonywanie autoprezentacji i samooceny,
 • podejmowanie współpracy w grupie,
 • prezentowanie wytworów będących efektem pracy grupowej,
 • akceptowanie poglądów, gustów i odmienności fizycznej innych,
 • dostrzeganie potrzeb innych,
 • poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikacji,
 • odnoszenie się z szacunkiem i zrozumieniem do słabszych, starszych i   niepełnosprawnych,
 • reagowanie z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych,
 • dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami,
 • realizowanie powierzonych zadań dla osiągnięcia wspólnego celu,
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy bez względu na osiągnięty wynik,
 • dokonywanie analizy i syntezy zdobytych informacji,
 • wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy,
 • podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych,
 • dostrzeganie różnorodności w baśniach, legendach i muzyce,
 • odzwierciedlanie swych przeżyć i uczuć poprzez różne formy   artystycznego wyrazu,
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji,
 • kształtowanie pozytywnych odczuć w kontaktach z drugim człowiekiem.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: