Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola

Koncepcja pracy i rozwoju

Przedszkola Miejskiego nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach

na lata 2021 – 2026

 

Wizja przedszkola.

 

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.  Chcemy wyrównywać szanse i kompensować deficyty rozwojowe. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną ,przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

 • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Program działań ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole zapewnia opiekę specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, surdopedagoga, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty kompetencji emocjonalno-społecznych, dogoterapeuty, hipoterapeuty, arteterapeuty, pielęgniarki.

 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania, przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.

 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.


 

Misja przedszkola.

 

Misja Przedszkola jest jego organizacyjnym samookreśleniem się - przesłaniem

dotyczącym tego, czym będziemy kierować się w codziennych działaniach

prowadzących do urzeczywistnienia wizji.

 • Zapewnić dziecku warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju z wykorzystaniem jego predyspozycji.

 • Odkrywać indywidualne talenty oraz je doskonalić.

 • Umożliwić dzieciom podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań w sferze aktywności ruchowej, intelektualnej, plastycznej, muzycznej, tworzyć dziecku  warunki do podjęcia kolejnego etapu edukacyjnego.

 • Wychowywać w duchu przynależności narodowej, regionalnej i europejskiej.

 • Wyrównywać szanse dziecka z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi.

 • Wspomagać rozwój dziecka niepełnosprawnego.

 • Rozszerzać idee integracji.

 • Wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców


 

Kierunki rozwoju przedszkola

 • Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

 • Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych

 • Wychowanie zdrowotne, zmierzające do profilaktyki zachowań prozdrowotnych.

 • Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody i formy pracy z dzieckiem.

 • Doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

 • Oddziaływania edukacyjne u dzieci 5 – letnich w celu osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej.

 • Uczenie dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami (rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie emocji),

 

Cały dokument do pobrania w załączniku poniżej.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: