Terapia logopedyczna

pixabay

mgr Joanna Janczara – logopeda - specjalista zaburzeń mowy.

Swoją pracę logopedyczną kieruję głównie na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Treści, formy oraz metody mojej pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach w atmosferze życzliwości, zaufania, zrozumienia i konsekwencji. Podstawą terapii są ćwiczenia w formie zabaw i gier.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE:

 • ODDECHOWE- wyrabiające właściwy tor oddechowy dla mowy; ćwiczenia oddechu przeponowego; wydłużanie fazy wydechowej; ćwiczenia emisyjne oraz ekonomicznego zużywania powietrza,
 • ARTYKULACYJNE- usprawniające właściwe funkcjonowanie narządów mowy; wywoływanie i automatyzowanie głosek; utrwalanie prawidłowych wypowiedzi w rymowankach, wierszykach i zdaniach,
 • GŁOSOWE - wyrabiające właściwą tonację i kształtujące prawidłowe brzmienie dla mowy,                                      
 • SŁUCHOWE- usprawniające odbiór bodźców akustycznych; rozpoznawanie wrażeń słuchowych; ćwiczenia poczucia rytmu, wysłuchiwanie i różnicowanie głosek;
 • LEKSYKALNE- rozwijające mowę poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania; gry i zabawy ortofoniczne.                                                                                    

Kwalifikowanie dzieci do terapii odbywa się po konsultacji z wychowawcą grupy, zapoznaniu się z orzeczeniami lub opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz po analizie wyników logopedycznych badań przesiewowych na które zgodę wyrażają rodzice. W terapii stosuję zasadę kompleksowych oddziaływań. Dlatego pracuję różnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości poznawczych dzieci.

METODY STOSOWANE W TERAPII:

 • logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)                                                                                
 • elementy masażu logopedycznego
 • elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania

J.Cieszyńskiej

 • elementy Metody Knillów
 • elementy metody verbo-tonalnej
 • metody pamięci lewopółkulowej
 • pedagogika zabawy
 • terapia ręki (usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne)
 • logorytmika (oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Program językowy Makaton, przedmioty rzeczywiste, obrazek).                                                                                  

W pracy logopedy kieruje się następującymi zasadami:

 1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii
 2. Zasada indywidualizacji
 3. Zasada wykorzystywania wszelkich możliwości dziecka
 4. Zasada kompleksowego oddziaływania
 5. Zasada aktywnego udziału
 6. Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem
 7. Zasada systematyczności
 8. Zasada stopniowania trudności.

W celu kompleksowej pomocy dzieciom współpracuję ściśle z dyrektorem przedszkola, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami i rodzicami.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: