Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI

 W POLKOWICACH

(tekst ujednolicony)

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r., poz. 983)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz.356).

 

 

§ 1.

 1. Przedszkole nosi nazwę:

Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach.

 1. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 1. Przedszkole działa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przepisów wykonawczych do tej ustawy, Aktu Założycielskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek położony przy ul. Mjr Hubala 1a w Polkowicach.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 5. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej.
 6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.
 7. Ustalona nazwa „Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach” jest używana w pełnym brzmieniu.
 8. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach

59 – 100 Polkowice

ul. mjr Hubala 1 a

NIP: 5020103496                 REGON: 021501177

 

 

 

Cały dokument w załączniku poniżej:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: