Statut

 

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W POLKOWICACH

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przedszkole nosi nazwę:

Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami

Specjalnymi w Polkowicach.

2. Przedszkole jest placówką publiczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

3. Przedszkole działa, w szczególności: na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), przepisów wykonawczych do tej ustawy, Aktu Założycielskiego oraz niniejszego Statutu.

4. Siedzibą Przedszkola jest budynek położony przy ul. Mjr Hubala 1a w Polkowicach.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

7. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej.

8. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

9. Ustalona nazwa: Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach jest używana w pełnym brzmieniu.

10. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach

59 – 100 Polkowice

Ul. Mjr Hubala 1 a

NIP: 5020103496                 REGON: 021501177

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: